REGARD

工務部

柳 京介

KYOSUKE YANAGI

大学院卒業後、縁あってリガードに入社しました。お客様が家を建てる時スムーズに工程が進むよう、敷地調査・役所申請・確認申請などの業務を行っています。